English

 


פרסומי PMW
הונאת מיליארד הדולר של הרשות הפלסטינית
Share |
דו"ח מיוחד – "מבט לתקשורת פלסטינית"

הונאת מיליארד הדולר של הרשות הפלסטינית

הרשות הפלסטינית מוליכה שולל את המדינות המערביות התורמות,
כשהיא טוענת באופן שקרי שהפסיקה את תשלום המשכורות למחבלים אסירים,
ובזכות כך קוצרת הרשות יותר ממיליארד דולר מדי שנה

איתמר מרכוס
ו
הדו"ח המיוחד של "מבט לתקשורת פלסטינית" המובא בהמשך חושף הונאת ענק של הרשות הפלסטינית, שבאמצעותה היא קוצרת מעל מיליארד דולר של כספי סיוע מדי שנה.

בשנת 2014 הרש"פ הודיעה כי היא נעתרת לדרישה של ארה"ב ומדינות תורמות באירופה לחדול מתשלום משכורות למחבלים שנמצאים בכלא הישראלי, על מנת להמשיך לקבל סיוע כספי של מעל מיליארד דולר מדי שנה. הרש"פ טענה כי המימון למשכורות האסירים לא יגיע עוד ממנה, אלא מאש"ף (ארגון השחרור הפלסטיני).

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" התריע אז כי אין זו אלא תחבולה, אך ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי קיבלו את דברי הרש"פ כלשונם, והמשיכו לתת לרשות הפלסטינית סיוע כספי של יותר ממיליארד דולר מדי שנה.

הדו"ח המיוחד של "מבט לתקשורת פלסטינית" מצטט מקורות רשמיים ברש"פ והתבטאויות של בכירים פלסטינים, המצביעות על כך שהרשות מפרה את הבטחותיה לארה"ב ולמדינות התורמות האירופאיות. לפי כל המקורות האלה, משרד האוצר של הרש"פ ממשיך להיות הגורם המחליט והוא עודנו מקור המימון למשכורות המחבלים האסירים.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" אף בדק דיווחים ורישומים של משרד האוצר של הרשות הפלסטינית על העברות כספים מהרש"פ לאש"ף בשנים 2012- 2015. רישומים אלה מראים בבירור נתיב של העברת כספים מהרש"פ אל אש"ף, בסכומים הנדרשים לתשלום משכורות המחבלים. בשנת 2015, לאחר שהרש"פ התחייבה בפני המדינות התורמות במערב שהיא חדלה לשלם את המשכורות למחבלים, ואחרי שסגרה את המשרד לענייני אסירים, היא העבירה לפתע לאש"ף יותר מפי שניים מהסכום שהעבירה לארגון זה בשנים קודמות. הכסף הנוסף שהרש"פ העבירה לאש"ף ב-2015 הינו זהה כמעט לתקציב של המשרד לענייני אסירים לשעבר של הרש"פ. הסכום הנוסף שאש"ף קיבל כעת מהרש"פ מתאים לסכום הדרוש לאש"ף כדי לשלם את משכורות המחבלים האסירים.

התשלומים למחבלים האסירים אולי מועברים על ידי אש"ף, אך הכסף הוא עדיין כספה של הרש"פ.

מאחר שהרש"פ ממשיכה לממן את משכורות האסירים, ובכך היא מפרה באופן ברור את הבטחותיה לתורמיה, הרי שזכאותה של הרש"פ לקבלת כספי הסיוע מהתורמים במערב צריכה להתבטל. באמצעות הונאה זו הרש"פ ממשיכה לקצור יותר ממיליארד דולר מסיוע חוץ.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat