English

 


הערבים הישראלים
הנהגה
פעילות של מזכיר חד"ש נגד שירות אזרחי
כל אל-ערב - 07/01/2011
 


כותרת: "הקצאת 120 מיליון שקל כדי להפיל את הצעירים הערביים במלכודת "השירות הלאומי" – אימן עודה: "סירוב האזרחים הערביים לשירות האזרחי נובע מכך שמקורו במשרד הבטחון ובמועצה לבטחון לאומי"'
משרדי "כל אל-ערב", נצרת
"מנהלת "השירות האזרחי" הפיצה השבוע עלונים רבים בשפה הערבית לפתות את הצעירים הערביים, ומוסד זה הקצה 120 מיליון שקל להקמת רשת עובדים ופקידים...
עו"ד אימן עודה, מזכיר חד"ש וראש ועדת ההתנגדות ל"שירות האזרחי", ערך מספר הרצאות בכפרים הערביים נגד "השירות האזרחי". אחת הייתה בכפר ערערה בנוכחות מאות וביוזמת ארגון "בלדנא", הרצאה נוספת בחיפה, שלישית בכפר קאסם והרצאה רביעית ניתנה ל"הנשים הדמוקרטיות" בנצרת...
עודה הסביר את סירוב האזרחים הערביים לשירות הלאומי בכך שמקורו במשרד הבטחון ובמועצה לבטחון לאומי, ובהיותו קשור עד היום בחוקים בטחוניים כמו חוק החיילים המשוחררים. הוא תלה סירוב זה גם בתליית הזכויות ב"חובות," וגם בכך ששירות זה מגדיל את האבטלה, כפי שקרה במקומות אחרים בעולם ובישראל, כאשר עבדו עובדי כפייה במקום פועלים ופועלות בשכר. ...
עודה הוזמן גם לשאת מספר הרצאות בסוף השבוע... כמו כן, ועדת ההתנגדות ל"שירות האזרחי" קוראת למפלגות, לתנועות הנוער ולפעילים הפוליטיים והחברתיים, לקחת חלק בהעלאת הנושא למודעות הכללית, ובניצחון על תוכנית השלטון והשב"כ.
בסקר שכלל את כל אזורי ושכבות הערבים הפלסטיניים, ביוזמת ארגון נשים נגד אלימות, שערך מרכז יפו לסקרים, התברר ש-80% מהצעירים מסרבים עקרונית לשירות הלאומי, וכי ככל שהם מקבלים יותר מידע על העניין כך נעשה סירובם נחרץ יותר. לאחר סקר זה אנו עדים לפעילות מחודשת עצומה מצד מנהלת "השירות האזרחי" ומנגנוני המודיעין, כדי לגייס את הצעירים הערביים במסגרת "השירות האזרחי"'.
 


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat