English

 


פרסומי PMW
"הם חיים חיים מלאים אצל אללה ומקבלים 72 נשים"
Share |
"הם חיים חיים מלאים אצל אללה ומקבלים 72 נשים"
דרשה בטלוויזיית חמאס מפרטת את גמולי השהידים בגן העדן

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 
כאשר השהיד מת למען אללה, נסלחים לו באופן מיידי כל חטאיו, כתר של כבוד מונח על ראשו, והוא נושא 72 מעלמות גן העדן שחורות-העיניים לנשים. אלה הם חלק מהחסדים המובטחים למאמין המוסלמי שימות בשדה הקרב למען אללה.

שישה חסדים או גמולים שמוענקים למי שמת כשהיד למען אללה, נזכרים במסורת האסלאמית (החדית'), ואלה נמנו ופורטו בדרשת יום השישי ששודרה לאחרונה בטלוויזיית אל-אקצא (חמאס).

החסדים המוענקים למי שמת למען אללה, הנזכרים בחדית', הם:

1. כל חטאיו של השהיד נמחלים
2. הוא רואה את מקומו בגן העדן, וחי חיים מלאים אצל אללה
3. מוענקת לו הגנה מפני "הזעזוע הגדול" ביום הדין
4. הוא מוכתר בכתר של כבוד
5. הוא נושא 72 מעלמות גן העדן לנשים
6. הוא יוכל להמליץ על 70 מבני משפחות וקרוביו ביום הדין, וכך להבטיח להם כניסה לגן העדן
 
במשך שנים, הן הרשות הפלסטינית והן חמאס קידמו את אידיאל השאיפה למות כשהידים למען אללה. פעולות העידוד הללו נשאו פרי.
 
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" אסף דוגמאות רבות של ילדים ומבוגרים פלסטינים המביעים את אמונתם ושאיפתם לשהאדה. גברים ונשים שואפים להפוך לשהידים, והורים מתגאים ומביעים שמחה על כך שבניהם הגשימו את השאיפה והפכו לשהידים למען אללה (ראה הקישורים למטה.)

להלן קטע מהדרשה ששודרה בטלוויזיית חמאס, העוסקת בחסדי השהיד:

"הו נכבדים, כפי שאללה בחר ממיטב ברואיו את הנביאים והשליחים, כך בחר אללה מבינינו וממיטב ברואיו את השהידים... הו אללה, הענק לנו את השהאדה למענך, הו ריבון העולמים! צרף אותנו לשהידים...
השהיד של העולם הזה ושל העולם הבא הוא מי שעלה אל אללה [במותו] בשדה הקרב... זוהי דרגת השהאדה הנעלה ביותר...

הנביא אמר: 'לשהיד יש שש סגולות (או חסדים) [הדברים להלן לקוחים מתוך החדית' (קובצי המסורת האסלאמית) - ספר 'סוּנן א-תרמיד'י (1663) ו'סוּנן אבן מאג'ה' (2799) - אלא אם מצוין אחרת - העורך]:

הראשון מבין החסדים הללו הוא: 'נמחלים לו [חטאיו] עם פרץ-הדם הטהור הראשון של השהיד' ... לכן, נכבדיי, אין לרחוץ את [גופת] השהיד אלא להשאירו מתבוסס בדמו. מדוע? כדי שדמו יעיד לזכותו בפני אללה ביום תחיית המתים בנוגע לשהאדה שלו.

החסד השני: 'הוא רואה את מקומו בגן העדן'... אילו רק ידענו מה הכין אללה לשהידים בגן העדן, לא היינו יושבים בחיבוק ידיים בעולם הזה... השהידים לא מתים, הם חיים חיים מלאים אצל אללה. הם חיים שם ברקיע העליון ובעולם המלאכים הם אוכלים, שותים, מטיילים ונהנים, ולכן אללה אסר עלינו לומר כי השהידים מתים. הוא אסר עלינו ואמר: 'אל תאמרו כי הנהרגים למען אללה הם מתים, אלא הם חיים וקיימים אצל ריבונם' [קוראן, סורה 3, פסוק 169]

החסד השלישי: 'השהיד מוגן מפני הזעזוע הגדול [בתחיית המתים]...'

החסד הבא (הרביעי) הוא: 'על ראשו [של השהיד] מונח כתר כבוד, שאבן חן אחת ממנו טובה (יקרה) יותר מכל מה שבעולם הזה.'

החסד הבא (החמישי): 'הוא נושא 72 נשים מבין שחורות-העיינים (עלמות גן העדן). ומבין התיאורים של שחורות-העיינים: 'אם אחת מהן תביט אל הארץ, היא תאיר את כל מה שבין השמים והארץ.' ['צחיח בוח'ארי, 6199]

החסד הבא (השישי): 'הוא מליץ יושר על 70 מבין קרוביו.'"
[טלוויזיית אל-אקצא (חמאס), 01/01/2010]
 

לצפייה בדוגמאות מארכיון "מבט לתקשורת פלסטינית" בנוגע לגמול של 72 בתולות גן העדן לשהיד - לחץ כאן.

לצפייה בדוגמאות מארכיון "מבט לתקשורת פלסטינית" בנוגע לקידום שאיפת השהאדה - לחץ כאן.

לצפייה בדוגמאות מארכיון "מבט לתקשורת פלסטינית" להצלחת קידום שאיפת השהאדה - לחץ כאן.

לצפייה בדוגמאות מארכיון "מבט לתקשורת פלסטינית" של הורים החוגגים את מות ילדיהם כשהידים - לחץ כאן.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat