English

 


פרסומי PMW
הרשות הפלסטינית הוציאה לפחות 502 מיליון ש"ח בתשלומים למחבלים אסירים בשנת 2018
Share |
   
בלעדי למכון "מבט לתקשורת פלסטינית":

הרשות הפלסטינית הוציאה לפחות 502 מיליון ש"ח בתשלומים למחבלים אסירים בשנת 2018
  • בעת שישראל עומדת ליישם את החוק החדש שמטיל סנקציות כלכליות על הרש"פ בגין תשלומי עידוד הטרור שהיא משלמת למחבלים, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" בחן את הדו"חות הכספיים של הרש"פ לשנת 2018 הכוללים את התשלומים למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים.
     
  • הגם שהרש"פ אינה מפרטת כיצד חולקו כספים אלה בין המחבלים הכלואים ובין המחבלים המשוחררים, חישובים שעשה מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" על בסיס מקורות מידע גלויים מראים כי:
    • לפחות 230 מיליון ש"ח שולמו במשכורות למחבלים הכלואים בבתי הסוהר
    • לפחות 176 מיליון ש"ח שולמו במשכורות למחבלים ששוחררו מבתי הסוהר
    • 96 מיליון ש"ח הנותרים שימשו להשלמות ולהטבות רבות אחרות הניתנות מהרשות הפלסטינית למחבלים הכלואים והמשוחררים ולמשפחותיהם, שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לא יכול לכמת במדויק.
 מאת עו"ד מוריס הירש

על פי עדכון דוח ביצוע התקציב שלה לשנת 2018, הרש"פ הוציאה לא פחות מ-502 מיליון ש"ח על משכורות למחבלים הכלואים בישראל ולמחבלים שהשתחררו מהכלא.

בעוד שהרש"פ אינה מספקת מידע על חלוקת כספים אלה בין המחבלים הכלואים ובין המחבלים המשוחררים, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" ערך חישובים של סכומים אלו, וזאת בהתבסס על מקורות גלויים בלבד ובכפוף למספר מגבלות.

בהתבסס על מידע שהושג משירות בתי הסוהר (שב"ס), מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חישב ומצא כי הרש"פ בשנת 2018 שילמה למחבלים הכלואים לפחות 230 מיליון ש"ח.

למשל, על סמך המידע שסופק על ידי שב"ס המופיע בשתי העמודות בצד ימין בתרשים הבא (משך תקופת כליאה ומספר האסירים/עצורים), בשילוב עם סולם המשכורות למחבלים הכלואים של הרש"פ עצמה (עמודת המשכורת החודשית), "מבט לתקשורת פלסטינית" חישב ומצא כי בינואר 2018 בלבד הרש"פ שילמה כמעט 20 מיליון ש"ח במשכורות למחבלים האסירים.נתונים נוספים שנאספו על ידי "מבט לתקשורת פלסטינית" מראים כי הרש"פ בשנת 2018 שילמה לפחות 176 מיליון ש"ח במשכורות למחבלים המשוחררים.

חשוב להדגיש כי חישובי "מבט לתקשורת פלסטינית" מסתמכים על מידע גלוי בלבד והם כפופים למגבלות המידע שהתקבלו משב"ס.

לדוגמה, מחבלים אסירים שהיו אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים בעת מעצרם וקיבלו משכורת גבוהה יותר מזו של אסיר "רגיל", ממשיכים לקבל את שכרם הגבוה מהרש"פ, מסעיף תקציב אחר. ל"מבט לתקשורת פלסטינית" אין דרך לדעת כמה אסירים-מחבלים שייכים לקטגוריה זו.

בנוסף, תחשיבי "מבט לתקשורת פלסטינית" מבוססים על תקופת הכליאה הנוכחית של האסירים המחבלים. על פי חוק הרש"פ, מחבלים-אסירים שיש להם תקופות כליאה קודמות בעברם, זכאים למשכורת גבוהה יותר מיום מעצרם החדש, כיון שתקופת כליאתם הקודמת נחשבת ל"ותק צבור". למכון "מבט לתקשורת פלסטינית" אין יכולת לדעת כמה מבין המחבלים הכלואים כעת ריצו גם בעבר תקופות מאסר/מעצר.

בנוסף, הנתונים שהתקבלו משב"ס לא פירטו כמה אסירים מחבלים ריצו בפועל תקופות מאסר של מעל 20 שנה, או את תקופות המאסר בפועל של האסירים המחבלים שנידונו למאסרי עולם. מגבלות אלה חייבו את מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לאמץ מספר הנחות מקלות, המבוססות על מידע שהתפרסם על ידי הרש"פ ומספר ארגונים לא ממשלתיים פרו-פלסטינים, לגבי מספר האסירים המחבלים שריצו תקופות מאסר בין 30-25 שנים ומעל 30 שנה. באופן דומה, הגם ששב"ס אישר שישנם לפחות 486 אסירים שנידונו למאסרי עולם הכלואים כבר מעל 10 שנים, שב"ס לא היה מסוגל ליתן הבהרה נוספת ביחס לתקופות המאסר בפועל שלהם. בהתאם, הגם שישנם בהחלט מחבלים כלואים שנידונו למאסרי עולם שמוחזקים בכלא כבר מעל 15 שנים, מה שהיה מזכה אותם במשכורת גבוהה יותר, תחשיב מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" ייחס לכל האסירים שנידונו ומרצים מאסרי עולם משכורת חודשית בסך 6,000 ש"ח בלבד.

יצוין כי נתונים אלה מתייחסים רק למשכורות ששולמו על ידי הרש"פ למחבלים האסירים ולמחבלים שהשתחררו מהכלא, ואינם כוללים את ההטבות הכספיות האחרות שהרש"פ מעניקה להם.

החוק הישראלי

ביולי 2018 עבר בכנסת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח - 2018. החוק החדש, שעבר בתמיכה נרחבת בקואליציה ובאופוזיציה, קובע סנקציות כספיות על הרש"פ בגין תשלומיה המופנים לעידוד הטרור. על פי החוק, שר הביטחון אמור להכין דו"ח שנתי על תשלומי הרש"פ המועברים למחבלים כלואים, למחבלים משוחררים, למחבלים פצועים ולמשפחות מחבלים "שהידים". לאחר אישור הקבינט הביטחוני, ממשלת ישראל תנכה את הסכום שהרש"פ הוציאה על תגמול ותמרוץ מחבלים, מהמסים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ.

מאחר שלפי החוק, הדו"ח הראשון אמור להיות מוגש בימים הקרובים, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" שלח למשרד הביטחון את תחשיביו לגבי ההוצאה החודשית והשנתית של הרש"פ על משכורות למחבלים האסירים ולמחבלים שהשתחררו מהכלא.

למותר לציין כי הנתונים שחושבו על ידי "מבט לתקשורת פלסטינית" מסתמכים על מקורות גלויים בלבד וכפופים למגבלות המידע המתקבל משב"ס. מגבלות אלה אינן חלות על הממשלה, שאמורה להיות מסוגלת לגבש את הנתונים המקיפים הנדרשים על מנת לחשב מלוא ההוצאה של הרש"פ בתשלומיה למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים.

לסיום, חשוב להדגיש כי תחשיבים אלה של "מבט לתקשורת פלסטינית" מתייחסים רק לתשלומי הרש"פ למחבלים האסירים ולמחבלים המשוחררים, ואינם כוללים את התשלומים המועברים למשפחות מחבלים הרוגים (המכונים "שהידים"), ובכלל זה מחבלים מתאבדים. תקציב הרש"פ למשפחות ה"שהידים" מצוי באותו סעיף תקציבי יחד עם התקציב למשפחות של פלסטינים שנהרגו בעימותים ולא היו מעורבים בטרור (גם הם נקראים "שהידים") ולפצועים בעימותים. סך התקציב שהרש"פ הקצתה ב-2018 לקבוצות אלה עמד על 687 מיליון ש"ח. על פי החוק החדש, יש להפחית גם את התשלומים של הרש"פ עבור מחבלים הרוגים ומחבלים פצועים. בשלב זה אין ל"מבט לתקשורת פלסטינית" דו"ח מקיף לגבי הוצאות הרש"פ למשפחות המחבלים ההרוגים ולמחבלים הפצועים.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat