English

 


פרסומי PMW
האם ראש רשות האסירים של הרש"פ בדרך למעצר והעמדה לדין?
Share |
האם ראש רשות האסירים של הרש"פ בדרך למעצר והעמדה לדין?
  • כספים שמשלמת הרש"פ למחבלים כלואים הם תגמול בעד ביצוע מעשה טרור, ולכן הם אסורים על פי הוראות חוק המאבק בטרור.
     
  • בהתבסס על קביעה זו, ובהתאם להמלצת מכון "מבט לתקשורת פלסטינית," הורה שר הבטחון על תפיסת כספים ששולמו למחבלים שהם אזרחים ישראלים.
     
  • הגורם שאחראי לתשלום תגמולי הטרור מטעם הרש"פ הוא קדרי אבו בכר - ראש רשות האסירים.
מאת עו"ד מוריס הירש

מאז כינונה, משלמת הרש"פ משכורות חודשיות למחבלים המוחזקים במעצר ו/או במאסר על ידי ישראל בגין ביצוע עבירות טרור. מחבלים כלואים שהם אזרחים ישראלים או תושבי המדינה, זוכים לקבל תוספת מיוחדת. המשכורות משולמות בהתאם לסולם שכר שנקבע בתקנות שהוציאה הרש"פ בשנת 2010, וזאת בהמשך להוראות חוק שהתקינו בשנת 2004.

תשלום המשכורות למחבלים, הן למחבלים הפלסטינים והן למחבלים שהם אזרחי המדינה, מתבצע תחת האחריות של הרשות לענייני אסירים של הרש"פ, שבראשה עומד, האסיר לשעבר, קדרי אבו בכר.

לאחרונה, במסגרת הליך שהתנהל בפני בית הדין לעבודה, קבע היועץ המשפט לממשלה כי "לנוכח ההסדר החקיקתי ברשות הפלסטינית הקובע במפורש מתן תגמול כספי בקשר לביצוע עבירות טרור על רקע לאומני, הרי שכספים המשולמים על ידה לאסיר שהורשע בביצוע עבירה על רקע לאומני או לבני משפחתו בגין ביצועה מהווים מעשה אסור על פי חוק המאבק בטרור."

בהתבסס על עמדתו של היועמ"ש לממשלה, המליץ מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לנקוט בפעולות שונות נגד המחבלים מקבלי המשכורת. בין היתר, הומלץ לפעול לתפיסת הכספים המשולמים למחבלים. יומיים לאחר מכן שר הביטחון אכן פעל כפי שהומלץ.

היות שתשלום הכספים מהווה פעולה אסורה, לא יכול להיות ספק כי הגורם האחראי לביצוע הפעולה מבצע אף הוא מעשה עבירה.

על מנת להתמודד עם תשלומי הרש"פ למחבלים נחקק החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018. מכוח חוק זה, החליטה הממשלה פעמיים להקפיא כספים שגובה המדינה ומעבירה לרש"פ. בפעם הראשונה, בפברואר 2019, החליטה הממשלה להקפיא סכום שנתי של 502 מיליון ש"ח, שהוא הסכום שהרש"פ הודתה ששילמה למחבלים הכלואים בשנת 2018. לפני מספר ימים, החליטה הממשלה להקפיא סכום נוסף בסך 149 מיליון ש"ח, שהוא הסכום שקבע שר הבטחון שהרש"פ שילמה למחבלים פצועים ולמשפחותיהם של מחבלים הרוגים בשנת 2018.

בנסיבות אלה נראה כי המסקנה המתבקשת מהפעולות של גורמי האכיפה השונים, היא לפעול למעצרו של קדרי אבו בכר בגין חשד לביצוע עבירה על חוק המאבק בטרור.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat