English

 


פרסומי PMW
שר הביטחון גנץ והרש"פ חלוקים לגבי המקור של 500 מיליון ש"ח שישראל העבירה לרש"פ, מי דובר אמת?
Share |
Heb-template
שר הביטחון גנץ והרש"פ חלוקים לגבי מקור ה-500 מיליון השקלים שישראל העבירה לרש"פ, מי דובר אמת?
 
מאת עו"ד מוריס הירש, 09/11/2021

בחודש ספטמבר 2021 העבירה ישראל לרש"פ 500 מיליון ₪ מעבר לכספי המיסים שהיא גובה ומעבירה לה מדי חודש. לטענת ישראל, מדובר ב"הלוואה" שתוחזר בשלב כלשהו. לטענת הרש"פ מדובר בכספים שלה, ומשכך, מטבע הדברים, היא לא תצטרך להחזיר אותם לעולם.

בסוף חודש אוגוסט האחרון נפגש שר הביטחון בני גנץ עם יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס. הרש"פ פרסמה, שבאותה פגישה השיג עבאס מספר הישגים משמעותיים ביותר. בין היתר, סוכם שישראל תעביר לרש"פ תוספת של 500 מיליון ₪ מעבר להעברות הרגילות מכספי המיסים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ.

כפי שמבט לתקשורת פלסטינית חשף, בהציגה את תוצאות הפגישה, טענה הרש"פ כי שר הביטחון הסכים להחזיר "חלק מכספינו המוחזקים בידי ישראל." [עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/09/2021]  הכוונה הייתה, ששר הביטחון גנץ הסכים, לכאורה, להעביר לרש"פ חלק מהכספים שהוקפאו על ידי ישראל בעקבות היישום של החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל ("חוק הקיזוז").

בימים האחרונים פרסמה הרש"פ את דו"ח הביצוע התקציבי שלה לחודש ספטמבר באנגלית. דו"ח זה מתפרסם כחלק מההתחיבויות של הרש"פ לתורמיה ולקהילה הבינלאומית לשקיפות תקציבית. על פי הדו"ח, בחודש ספטמבר בלבד, ישראל העבירה לרש"פ סכום כולל בסך 1.77 מיליארד ₪. בהערת שוליים בדו"ח נכתב כי בספטמבר, מעבר להעברות הרגילות, הועברו 500 מיליון ₪ מהצד הישראלי, כאשר מתוכם, 400 מיליון ₪ הם כספים שהיו מגיעים לרש"פ מחודשים קודמים, ואילו 100 מיליון ₪ הם מקדמה על חשבון גביית מיסים עתידית.
 

במילים אחרות, לטענת הפלסטינים, התוספת בסך 500 מיליון ₪ שישראל העבירה לרש"פ לא היתה "הלוואה", אלא מדובר 400 מיליון ₪ שישראל הייתה חייבת לרש"פ, ורק 100 מיליון ₪ היו מקדמה, או כהגדרת משרד הביטחון: "הלוואה".

לעומת גרסת הרש"פ – בסמוך לאחר פגישת גנץ-עבאס, במענה לשאלות כתבים, הבהירה הדוברת של מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), ב-31/08/2021,  שכל ה-500 מיליון השקלים הם "הלוואה", ושמקור ההלוואה כולה הוא מתן מקדמות על חשבון גביית מיסים עתידית, בלשונה: "כספי הסילוקין" ולכן " מקורה אינו מהקופה הציבורית של משלם המיסים הישראלי".
 

השאלה היא מי דובר אמת?

אם דוברת מתפ"ש היא זו שדוברת אמת, וה-500 מיליון ₪ ניתנו כהלוואה, לא ברור מה מקור הכספים אם לא "מהקופה הציבורית של משלם המיסים הישראלי".

אם הרש"פ דוברת אמת, ו-400 מיליון ₪ מכלל ההעברה אינם הלוואה כלל, הרי שאלה חלק מהכספים שישראל הקפיאה עד כה – סכום העולה על 1.3 מיליארד ₪ - על פי הוראות חוק הקיזוז וכנגד תשלומי הרש"פ למחבלים. אם כך, ההעברה מעוררת תמיהה עוד יותר גדולה: חוק הקיזוז מאפשר שחרור הכספים המוקפאים רק לאחר שתחדל הרש"פ, לחלוטין, מתשלומיה למחבלים. הואיל והרש"פ ממשיכה לשלם תגמולים כספים למחבלים, אזי טרם קמה העילה לשחרור הכספים שהוקפאו. הייתכן שהממשלה הסכימה להעביר לרש"פ כ-30% מהכספים שהוקפאו, וזאת בניגוד מוחלט להוראות החוק?


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat