English

 


פרסומי PMW
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" למשרד האוצר: חדל להפר את חוק הקיזוז!
Share |
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" למשרד האוצר: חדל להפר את חוק הקיזוז!
מאת מוריס הירש, עו"ד, 17/01/2022

תשובה שנמסרה למכון מבט לתקשורת פלסטינית על ידי משרד האוצר מוכיחה שמשרד האוצר מפר ברגל גסה את החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018 ("חוק הקיזוז").

כתוצאה מהפרותיו את חוק הקיזוז, משרד האוצר נמנע בשנת 2021 מלהקפיא, שלא כדין, כספים בסכום של 150,418,877 ₪, והעביר לידי הרש"פ שלא כדין, מהכספים שהוקפאו בעבר, בסכום כולל של 349,581,123 ₪, ובסך הכול 500 מיליון ש"ח.

הטבלה שלמטה היא התשובה שהתקבלה לבקשת המכון לקבלת נתונים ביחס לסך ההכנסות ממיסים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ; סך הניכויים בגין תשלומים עבור שירותים שונים; וסך הכספים שהועברו לידי הרש"פ, והכל בשנת 2021. 

 

בעמודה שכותרתה "אחר" פירט משרד האוצר את הקפאות הכספים שבוצעו מכוח חוק הקיזוז. ביחס לחודשים אוגוסט ודצמבר, השיב משרד האוצר תשובה בעייתית ביותר.

על פי התשובה, בחודש אוגוסט, במקום להקפיא סכום בסך 100,609,721 ₪, משרד האוצר שחרר מתוך הכספים שהוקפאו בעבר סכום בסך 299,390,279 ₪. כך, באותו חודש, משרד האוצר זיכה את הרש"פ ב- 400 מיליון ₪.

כך גם בחודש דצמבר. על פי תשובת משרד האוצר, בחודש דצמבר שחרר המשרד 50,190,844 ₪ מתוך הכספים שהוקפאו בעבר, ונמנע מביצוע הקפאה בסך 49,809,156. בדרך זו זיכה משרד האוצר את הרש"פ ב- 100 מיליון ₪.

מאז חקיקת חוק הקיזוז, מכון מבט לתקשורת פלסטינית מנהל מעקב צמוד אחר יישומו. הגם שנתגלו גם בעבר אי-סדרים מסוימים, תשובת משרד האוצר במקרה הזה חושפת הפרה יסודית של חוק הקיזוז.

על פי חוק הקיזוז, בתום כל שנה נדרש שר הביטחון להגיש לקבינט המדיני-ביטחוני, דו"ח שבו הוא מפרט את סך תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים, למחבלים המשוחררים, למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים שנהרגו. לאחר אישור הדו"ח על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני, הסכום שקבע שר הביטחון מוקפא מתוך הכספים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ, וזאת בשנים-עשר חלקים שווים. מהרגע שמאושר הדו"ח, אין לגורם כלשהו סמכות להחליט שלא לבצע את ההקפאה.

עוד מוסיף חוק הקיזוז וקובע, שניתן לשחרר כספים שהוקפאו בעבר, רק לאחר ששר הביטחון מדווח לקבינט המדיני-ביטחוני שחלפה שנה שלמה שבמהלכה הרש"פ לא שילמה ולו שקל אחד למחבלים. ברור שתנאי זה טרם התקיים. הואיל וכך קובע החוק, כל עוד לא מתקיים התנאי האמור, אין לגורם כלשהו סמכות לשחרר כספים שהוקפאו.

לנוכח תשובת משרד האוצר, פנה מכון מבט לתקשורת פלסטינית במכתב דחוף לשר האוצר ובו דרש שהמשרד יפעל לקיומו המלא של חוק הקיזוז – דהיינו, הקפאת כל הסכומים המתחייבים על פי דין מידי חודש, וגם תיקון הפרות החוק כבר בחודש הקרוב, דהיינו, הקפאת הסכום שמשרד האוצר נמנע מלהקפיא, וכן לחזור ולהקפיא את הכספים שהמשרד שיחרר לידי הרש"פ, סה"כ 500 מיליון ₪. בכוונת מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לשקול הגשת עתירה בעניין לבג"ץ.

לחצו כאן קריאת המכתב שנשלח לשר האוצר.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat