English

 


פרסומי PMW
ההנחה הבלתי מוסברת שקיבלה הרש"פ ביחס לתשלומיה למחבלים בשנת 2021
Share |

ההנחה הבלתי מוסברת שקיבלה הרש"פ ביחס לתשלומיה למחבלים בשנת 2021

מוריס הירש, עו"ד

ביום ראשון (31 ביולי 2022) החליט הקבינט המדיני-ביטחוני ליישם את החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018 (חוק הקיזוז) ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2021.

הגם שטרם פורסם הדו"ח של שר הביטחון שעליו נשענת החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני, כבר עתה מתעוררת שאלות מדאיגות.

הדאגה הראשונה נוגעת לסכום שאותו הוחלט להקפיא.

על פי המידע שפורסם, הקבינט המדיני-ביטחוני החליט להקפיא סכום בסך של כ-600 מיליון ₪.

על פי חוק הקיזוז, בתום כל שנה מגבש שר הביטחון דו"ח שמסכם את תשלומי הרש"פ למחבלים "בזיקה לטרור" בשנה החולפת. תשלומי הרש"פ "בזיקה לטרור" כוללים את התשלומים שהיא מעבירה למחבלים כלואים, למחבלים משוחררים, למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים (ובכלל זה משפחות של מחבלים מתאבדים).

בהתאם לפרסום, נראה שהדו"ח של שר הביטחון קבע שבשנת 2021 הרש"פ שילמה רק כ-600 מיליון ₪ למחבלים בזיקה לטרור.

סכום זה אינו מתיישב עם הסכומים שהרש"פ עצמה טוענת שהיא שילמה.

בכדי לנסות להסתיר את תשלומיה, הרש"פ משלמת את תשלומיה למחבלים באמצעות אש"ף. על פי דבריו של ראש רשות האסירים והמשוחררים באש"ף, קַדְרי אבּו-בַּכְּר, היקף תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים בלבד עומד על 48 – 50 מיליון ₪ בחודש, וזאת מבלי להתייחס לתשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים (בלשונו של אבו בַּכְּר, "השהידים והפצועים"):

"מספר האסירים המשוחררים הוא כ-7,500, ומספר האסירים בבתי הכלא הוא 4,200. הם מקבלים מדי חודש בין 48 ל-50 מיליון שקל, לא כולל השהידים והפצועים". [אתר סוכנות הידיעות רַאיָה, 02/05/2021]

אף אם תונח ההנחה המקלה עם הרש"פ, הרי שאם היקף ההוצאה החודשית בגין תשלומיה למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים עומד על 48 מיליון ₪ בחודש, אזי העלות השנתית עומדת על 576 מיליון ₪.

באשר להנחה מקלה זו יוער, שבעוד אבו בַּכְּר קשר את היקף תשלומי הרש"פ לכמות של 4,200 אסירים, הרי שעל פי נתונים שפירסם שירות בתי הסוהר, המספר האמיתי של אסירים היה גבוה יותר. בהתאם, החישוב שמעמיד את סך תשלומי הרש"פ למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים על 576 מיליון שקל בלבד, הוא למעשה החישוב הנמוך ביותר האפשרי.

הדאגה הנוספת היא ששוב לא התעדכן הסכום ששר הביטחון קובע כסך תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים.

עד להחלטה הנוכחית ליישם את חוק הקיזוז, התייחס שר הביטחון בשלוש הזדמנויות קודמות לסך תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים ההרוגים – בדו"ח שלו ביחס לתשלומי הרש"פ לקבוצה זו בשנת 2018, בדו"ח שלו ביחס לתשלומי הרש"פ לקבוצה זו ב-2019, ובדו"ח שלו ביחס לתשלומי הרש"פ לקבוצה זו בשנת 2020. בכל אחד משלושת הדו"חות האלה, באופן תמוה ביותר, קבע שר הביטחון שסך תשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות המחבלים ההרוגים עמד על 149,905,507 ₪.

אותו סכום נקבע לראשונה ביחס לתשלומי הרש"פ לקבוצה זו בשנת 2018, כאמור בדו"ח שהגיש שר הביטחון:

[קטע מדו"ח שר הביטחון כפי שפורסם באתר של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור]

בדו"ח של שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמחבלים ההרוגים בשנת 2019, הגם שנראה היה שנאספו נתונים חדשים ביחס לכמות מקבלי התשלומים, הרי שבסופו של דבר, הסכום שנקבע לא השתנה:

 

[קטע מדו"ח שר הביטחון, כפי שפורסם באתר המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור]

בדו"ח של שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים הפצועים ולמחבלים ההרוגים בשנת 2020, נקבע שאומדן התשלומים התבסס, גם הפעם, על נתוני 2018:

 

[קטע מדו"ח שר הביטחון, כפי שפורסם באתר המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור]

מיותר לציין, שמספר המחבלים הפצועים ומספר המחבלים ההרוגים איננו עניין סטטי. בכל שנה ושנה מתווספים גם פצועים וגם מחבלים הרוגים, כך שאין זה סביר להניח שסך תשלומי הרש"פ לקבוצה זו לא השתנה, ולו בשקל אחד, בשנים האחרונות.

בהקשר זה יוער, שאיננו מתעלמים מהקשיים שהיו עלולים להתגלות בעת איסוף הנתונים העדכניים ביחס לתשלומים אלה. ועם זאת, אין מדובר בחדירה לארכיון הסודי של משטר האייתולות בלב טהרן, ואין אלא להניח שאם גורמי הביטחון היו באמת חפצים בכך, ניתן היה לקבל מידע עדכני.   

בנסיבות אלה, כאשר לדברי ראש רשות האסירים באש"ף, היקף הוצאות הרש"פ בגין תשלומיה למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים עומד על לפחות 576 מיליון ₪, והסכום ששילמה הרש"פ למחבלים הפצועים ולמשפחות של המחבלים הכלואים לא יכול להיות פחות מ- 149,905,507 ₪, הרי שדו"ח שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים "בזיקה לטרור" חייב לעמוד על לא פחות מ-725,905,507 ₪.

 הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat