English

 


אלימות וטרור
האדרת מחבלים וטרור
אוניברסיטאות ברש"פ מנציחות באמצעות שרשרת קריאה אנושית מחבל שרצח 3 בני אדם
אל-חיאת אל-ג'דידה - 21/02/2016
 


כותרת: "בהאא' עליאן – הגוף איננו, אך הרעיון [עודנו] חי"
"בשעה עשר בבוקר שעון הקריאה והשהידים [על משקל שעון ישראל, למשל], למעלה מ-500 סטודנטים מאוניברסיטת בירזית התאספו בכניסה לפקולטה למדעי הרוח והמתינו למחמד עליאן, אבי השהיד בהאא' עליאן, הראשון שהגה את רעיון שרשרת הקוראים, ולמשפחת השהיד מהנד אלחלבי, אשר הגיעה כולה, כדי להנציח את רעיון שרשרת הקוראים...
כמה דקות לאחר השעה עשר, הסטודנטים הסתדרו בשורה על המדרכה הארוכה שמחברת בין [הפקולטה] למדעי הרוח לבין הקפיטריה של האוניברסיטה. 90% מתוכם היו נשים, וכל משתתף החזיק ספר. אבי השהיד בהאא' עליאן עבר על פני השרשרת וברך את המשתתפים אחד אחד. הוא אמר: 'חשיבות השרשרת הזו היא היותנו עם שאוהב את החיים, ולא אוהב לדקור, אך נאלץ לעשות זאת כדי לחיות. העלאת זכרם של השהידים צריכה להתבצע על ידי הליכה בדרכם התרבותית, ועל ידי המשך קיום פעילויות תרבותיות'. עליאן דיבר על חשיבות התרבות באידיאולוגיה של אנשי ההתנגדות הצעירים, בשל היותה הנשק הראשון שמסוגל לארגן מחדש את החברה כראוי, לצורך השחרור והתקומה, ולהבטיח את תקינותה של שיטת ההתנגדות, כאשר איש ההתנגדות יודע מתי וכיצד להשתמש בה...
רכז קמפיין הקריאה, מחמד ג'ראדאת, אמר: 'שרשרת [הקוראים] בבירזית היום מהווה המשך למה שהתחיל השהיד בהאא' בשער שכם, ומטרתה היא לחזק את התרבות ולהביע סולידאריות עם משפחות השהידים'...
עשרת אלפים משתתפים הקיפו את חומות ירושלים העתיקה... בשרשרת [הקוראים] הראשונה, שאותה התחיל השהיד בהאא' עליאן במרץ 2015. בהאא' מת כשהיד בדצמבר באותה שנה, אך הרעיון נשאר; מאות סטודנטים באוניברסיטת חברון השתתפו בשרשרת הקוראים באחד בפברואר הנוכחי. אוניברסיטת אלקדס הלכה בעקבותיה, עם שרשרת [קוראים] נוספת ב-13 בחודש, והיום [אוניברסיטת] בירזית ממלאת את תפקידה בקידום הקריאה והתרבות. מאות ואלפים התקבצו במחזה בלתי שגרתי... הודות לרעיון של שהיד, שגופו עדיין מוחזק במקררי הכיבוש זה 130 יום, בעוד שהרעיון שלו מרחף חופשי מעל אדמת פלסטין."

 


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat