English

 


אלימות וטרור
מקרה מבחן: דלאל מוגרבי, ממחבלת לגיבורה לאומית
פת"ח: זוהי זכותנו וחובתנו להוקיר את זכרם של השהידים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 25/02/2010
 


כותרת: "אל-עאלול מדגיש כי פת"ח עושה מאמצים להוקיר את זכרם של השהידים."
     "מחמוד אל-עאלול, חבר הוועד המרכזי של פת"ח, הדגיש כי חשוב להמשיך לציין את זכרם של השהידים ומעשי הגבורה הפלסטיניים, ובראשם יום השנה לאסתשהאד השהידה דלאל מוגרבי, גיבורת פעולת החוף, שחל ב-11 במרץ כל שנה.
בישיבה שנערכה אתמול ברמאללה במטה הגיוס והארגון אתמול לציון את זכר פעולת החוף, השתתפו האחראים על יחסי הציבור בנציבויות של תנועת פת"ח, ובכירי המוסדות הממשלתיים הצבאיים והאזרחיים. בישיבה אמר אל-עאלול כי 'תנועת פת"ח פעלה ועודנה פועלת כדי להנציח את שהידיה וגיבוריה, מתוך נאמנות כלפיהם וכלפי דמם, ההיסטוריה והמורשת הפלסטינית, שיש מי שניסו בשלב מסוים להתנער ממנה.'
הוא הוסיף: 'זו זכותנו וחובתנו להתגאות בכל השהידים, וזו חובתנו להעביר את המסר בצורה הישרה ביותר לדורות הבאים, כדי לבסס את המאבקים של עמנו ואת היסטורית המאבק שלו בזיכרונם של הדורות.'
'ציון זכרם של שהידי פלסטין עולה בקנה אחד עם המצע של תנועת פת"ח, ותמיד נפעל כדי לערוך את העצרות הללו... כל אחת במועדה.'"

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat