English

 


עלילות
עלילה: ישראל מפיצה איידס וסמים
ישראל מפיצה סמים בכדי להרוס את הנוער
אל-חיאת אל-ג'דידה - 04/05/2010
 


     "ג'האד אבו זניד, חברת המועצה המחוקקת מטעם [אזור הבחירה] ירושלים ויושבת ראש מרכז הנשים... הטילה על שלטונות הכיבוש את מלוא האחריות לסחר [בסמים] ולהתפשטות תופעת הסמים בקרב החברה הפלסטינית בירושלים...
על פי טאהר אלנמרי, ראש מועצת הפיקוח על מוסד "אלמקדסי"... [השלטונות הישראליים] ראו לנכון לפעול כדי להרוס את אישיות הצעירים ולפגוע בה, וחשבו שאחת הדרכים המרכזיות לדיכוי אישיותם של הצעירים היא לעודד אותם להשתמש בסמים, כפי שהם [שלטונות הכיבוש] עשו ביפו, חיפה ועכו למשל." 

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat