English

 


עלילות
עלילה: ישראל חותרת לשלוט מנהר הפרת ועד הנילוס

Share |
הקודם הבא

דובר פת"ח: הפסים בדגל ישראל מסמלים את שאיפת ישראל לשלוט מהפרת לנילוס
דובר פת"ח אחמד עסאף: "האם אתםיודעים שעד עכשיו אין לישראלגבולות? אין לה גבולות.
אפילו שני הפסים על הדגל [מסמליםשלטון ישראלי] מהנילוס לפרת...המערכה על פלסטין עבור האזורהערבי והעמים הערביים, איננהמערכה כלל ערבית אלא מערכהלאומית [של כל מדינה ערבית] כיהעם הפלסטיני נמצא בקו ההגנההראשון מול השאיפות והתוכניותהישראליות.
הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית, 19/3/2014

הדגל הישראלי עדיין מדבר על [שלטון]מהפרת לנילוס. תסתכלו על הדגל שלישראל... הם עדיין מאמינים בארץישראל הגדולה. מכיוון שהעםהפלסטיני עומד עכשיו בקו ההגנההראשון, הוא אינו מגן על עצמו בלבד,אלא על האומה הערבית. משום כך,ההגנה או ההתייצבות של האומההערבית (לצד הרש"פ) היא בוודאיחובה כלל ערבית, אך בו בזמן היאחובה לאומית של המדינות הערביותעצמן,
מפני שהשאיפות של ישראל לא יעצרובגבולות [שלה].
ערוץ הטלוויזיה המצרי צדא אל-בלד,19/3/2014
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 19/03/2014 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat