English

 


עלילות
עלילה: "הפרוטוקולים של זקני ציון"
מאמר בנושא "הפרוטוקולים" בירחון "השהידים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 01/12/2003
 


      "באחרונה פורסם הגיליון ה-65 של ירחון 'השהידים' בהוצאת [ארגון] ההכוונה הפוליטית של כוחות משמר הגבול. הגיליון כולל נושאים מדיניים, כלכליים וצבאיים חשובים רבים... בנוסף, מופיע פרק אודות עבודת מחקר שכותרתה 'הסכנה היהודית - הפרוטוקולים של זקני ציון.'"

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat