English

 


כל הדף


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

עבאס משכתב את ההיסטוריה: "הפלסטינים היו קיימים לפני אברהם," ומאז "המצאת האלפבית הכנעני-הפלסטיני לפני יותר מששת אלפים שנה"
ו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ, 21/3/2016: "הנראטיב שלנו אומר: אנחנו היינו בארץ הזאת עוד לפני אברהם אבינו. לא אני אומר זאת. התנ"ך אומר זאת. התנ"ך אומר, בזו הלשון, שהפלסטינים היו קיימים לפני אברהם. אז למה אתם לא מכירים בזכותי?"

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס, הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ, 14/5/2016: "הארץ הזאת מעולם לא הייתה ללא עם, שהרי אנו נטועים בסלעיה, באדמתה ובהריה מאז שחר התרבות והכתיבה והמצאת האלפבית הכנעני-הפלסטיני לפני יותר מששת אלפים שנה."

שכתוב ההיסטוריה 1: התנ"ך אומר שהפלסטינים היו לפני אברהם אבינו

עובדה 1:לפי התנ"ך אברהם התגורר "בארץ פלשתים ימים רבים" (בראשית כ"א, 34). אין קשר בין ה"פלשתים" הנזכרים בתנ"ך לבין הערבים הנקראים כיום "פלסטינים." הפלשתים היו בני עם ממוצא יווני שהתיישבו בערי החוף של כנען וחיו סמוך לשבטי ישראל. שני עמים אלו הוגלו על ידי נבוכדנצר, הפלשתים ב-604 לפנה"ס ומלכות יהודה ב-586 לפנה"ס. הפלשתים חדלו להתקיים כעם זמן קצר אחר כך, בניגוד ליהודים שחזרו לארץ ישראל כעבור 70 שנה, ובנו מחדש ישוב יהודי לאומי.

שכתוב ההיסטוריה 2: היה עם פלסטיני-כנעני עתיק הקשור לערבים הפלסטינים של היום

עובדה 2: שמה של ארץ ״יהודה״ שונה ל״פלשתינה״ על ידי השלטון הרומי בשנת 136 לספירה, כעונש ליהודים בעקבות מרד בר כוכבא. ערבים הגיעו לארץ ישראל/יהודה עם הכיבוש המוסלמי ב-637 לספה"נ. ערביי "פלסטין" החלו להגדיר עצמם כ"פלסטינים" במאה ה-20.

שכתוב ההיסטוריה 3: פלסטינים-כנענים המציאו את הכתב האלפביתי לפני 6,000 שנה

עובדה 3: הכתב הומצא סביב 3,500 לפנה"ס. הכתב הכנעני העתיק, הנחשב לאבי רוב הכתבים האלפביתיים המודרניים, מתוארך לסביבות 1,500 לפנה”ס.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 14/05/2016 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat