English

 


פריט חדשות פלסטיני
עיתון הרש"פ: הרשות הפלסטינית תשלם משכורות לכל המחבלים בבתי הכלא הישראלים
אל-חיאת אל-ג'דידה  -  15/04/2011


 
"מזכיר הלשכה המרכזית של תנועת האסירים, [עלי אבו דיאכ,] הגיש סקירה תמציתית של התקנות הללו אשר פורסמו בגליון 90 של העיתון הרשמי אשר התפרסם בתאריך 13/4/2011, והן כדלקמן:

1- החלטת הממשלה מספר 19 לשנת 2010...: האסיר המשוחרר יהיה פטור משכר לימוד הבית ספרי והאוניברסיטאי הממשלתי אם שהה תקופה של לפחות חמש שנים בכלא. אסירה משוחררת ששהתה תקופה של לפחות שלוש שנים בכלא תהיה פטורה משכר לימוד הבית ספרי והאוניברסיטאי הממשלתי. לאסירים הנ"ל יש הזכות להעניק את הפטור לאחד מילדיהם או בני הזוג...

הרשות הפלסטינית מתחייבת לספק הזדמנות ללימוד האקדמי לאסירים בתוך בתי הכלא הישראליים, באמצעות כיסוי כל הוצאות הלימוד, לכל שלבי הלימוד באוניברסיטאות שניתן לאסירים ללמוד בהן.

ילדי האסיר יהיו פטורים מ-80% משכר הלימוד האקדמי אם האסיר נשפט לתקופה של לא פחות מ-20 שנים, והוא שהה בכלא תקופה של לא פחות מחמש שנים. בני האסירות יהיו פטורים מ-80% משכר הלימוד האוניברסיטאי אם האסירה נשפטה לתקופה של לא פחות מ-עשר שנים, והיא שהתה בכלא תקופה של לא פחות משלוש שנים.

כל אסיר משוחרר יהיה פטור מדמי ביטוח הבריאות הממשלתיים אם שהה תקופה של לא פחות מחמש שנים בכלא, והאסירות תקופה של לא פחות משלוש שנים...

2- החלטת הממשלה מספר 21 לשנת 2010 על תקנה להבטחת צרכי האסירים בתוך בתי הכלא הישראליים.
א. ישולם לכל אסיר סכום קצוב בכפוף למדד יוקר המחיה, כקצבה חודשית...
ב. ישולם לכל אסיר סכום קצוב שערכו 400 ש"ח עבור ביגוד. הסכום ישולם פעמיים בשנה והוא יוסף למשכורת האסיר...

3- החלטת הממשלה מספר 22 לשנת 2010 על תקנה לספק את הצרכים המשפטיים של האסירים...

4- החלטת הממשלה מספר 23 לשנת 2010 על תקנת תשלום משכורת חודשית לאסיר.

יוענק לכל אסיר משכורת חודשית, שתשולם לו או למשפחתו, בתנאי שהוא לא מקבל משכורת מגוף ממשלתי או כמו ממשלתי או מוסד רשמי... המשכורת תשולם לאסיר מתאריך מעצרו, ותשולם תוספת מיוחדת לאסירי ירושלים והפְּנים [ערביי ישראל], ותשולם תוספת רעיה ותוספת מיוחדת לילדים עד גיל 18...

משכורת המינימום של האסיר, אשר תשולם לו מתחילת המאסר ועד לשהייתו פחות משלוש שנים הוא 1400 ש"ח. ישולמו 2000 ש"ח למי ששהה [בבית הכלא] בין שלוש לחמש שנים. ישולמו 4000 ש"ח למי ששהה חמש עד עשר שנים. ישולמו 6000 ש"ח למי ששהה בין עשר ל-15 שנים. ישולמו 7000 ש"ח למי ששהה בין 15 ל-עשרים שנים. ישולמו 8000 ש"ח למי ששהה בין עשרים ל-25 שנים. ישולמו 10000 ש"ח למי ששהה בין 25 ל-30 שנים. ישולמו 12000 ש"ח למי ששהה 30 שנים ומעלה...

דיני תקנון זה ייושמו החל מ-1/1/2011 על פי המקורות הכספיים הזמינים..."
לחץ כאן לדיווח

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהעוד בנושא:
תשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם
Created by swat